_______
       dXb.     dXXXXX,XXb
      dXXP     dX`"""""YXXXL
      dXXP     dXXP   `YoXb
     dXXP  ,.  `XXP    dXXXP
     dXXP  ]XXb   '   ,dXXP'
    dXXP  ]XXb      oXXX'
    dXXP   ]XXb     ,XXXP
   dXXP   ]XXb    dXXX'
   dXXXXXXXXXX]XXbXp  dXXXP
   `PPPPPPPPPP]XX8P' ,dXXP'
        ]XXb  ,XXb'
        ]XXb  dXX[
        ]XXb ,dXXXXXXXXXXXXXXo
        ]XXb `YPPPPPPPPPPPPPP'
         `'

Pour toi, mon amour